The Golden Era

The Golden Era

Hong Kong master Ann Hui recreates the life of the pioneering and prodigiously talented 20th-century female novelist Xiao Hong.

Director : Ann Hui
Casts : Wei Tang, Shaofeng Feng, Zhiwen Wang, Yawen Zhu, Xuan Huang, Lei Hao, Quan Yuan, Yuan Tian, Jiali Ding, Qianyuan Wang, Yi Sha
Countrys : China,HongKong
Ratings : 6.4
Ratings Count : 835
Releasing : 2014-10-01
Time : 177

Watch The Golden Era

Watch Trailer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *