Zhi qingchun 2: Yuánlái ni hái zài zhèli

Zhi qingchun 2: Yuánlái ni hái zài zhèli

A wealthy young man pursues a young woman of modest means, but circumstances often separate them as the years pass.

Director : Zhou Tuo Ru
Casts : Kris Wu, Yifei Liu, Kim Scar, Qin Li, Meng Li, Shao-Wen Hao, Kimi Qiao, Ran Chen
Countrys : China
Ratings : 5.2
Ratings Count : 477
Releasing : 2016-07-08
Time : 99

Watch Zhi qingchun 2: Yuánlái ni hái zài zhèli

Watch Trailer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *